Giáo xứ Martino

Giáo xứ Martino

Chủ dự án:

Hạng mục: Thiết kế Kiến trúc

Diện tích: 1000m²

Địa điểm: Gia Kiệm - Đồng Nai

Nhà xứ và Lễ đài giáo xứ Martino

Gia Kiệm, Đồng Nai

0902899022 FantasyArchitects 0902899022